• PDF
 • Ispis
 • Facebok
 • Facebok

Osnivanje i djelokrug rada

Federalni zavod za zapošljavanje osnovan je Odlukom o Zakonu o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba koju je donio Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu. Odluka je objavljena u "Službenim novinama Federacije BiH" broj 55/00, a Zakon, koji je sastavni dio Odluke, stupio je na snagu na privremenoj osnovi sve dok ga nije usvojio Parlament Federacije BiH.


Nakon što je Parlament Federacije BiH usvojio Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u istovjetnom tekstu, objavljen je u "Službenim novinama Federacije BiH" broj 41/01 i stupio je na snagu 3.10.2001. godine.


Odluka o početku rada Federalnog zavoda za zapošljavanje, koju je donijela Vlada Federacije BiH, objavljena je u "Službenim novinama Federacije BiH” broj 21/01 i stupila je na snagu 29.5.2001.godine.
Federalni zavod za zapošljavanje počeo je sa radom 16.8.2001. godine, kada je registrovan kod Suda.
Sjedište Federalnog zavoda za zapošljavanje je u Sarajevu, Ulica Đoke Mazalića broj 3.
Zakonom je utvrđeno da je Federalni zavod za zapošljavanje nadležan da:

 1. prati i predlaže mjere za unapređenje zapošljavanja i socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba;
 2. prati i osigurava provođenje utvrđene politike i mjera u oblasti rada i zapošljavanja na teritoriji Federacije i o tome obavještava nadležna tijela Federacije;
 3. upravlja sredstvima za osiguranje materijalne sigurnosti za vrijeme nezaposlenosti, u skladu sa ovim zakonom;
 4. prati, usklađuje i koordinira rad službi za zapošljavanje na provođenju utvrđene politike i mjera u oblasti zapošljavanja i socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba iz nadležnosti Federacije;
 5. prati i predlaže mjere za unapređenje zapošljavanja invalidnih osoba i njihovu profesionalnu rehabilitaciju i osigurava ispunjavanje uvjeta za njihovo zapošljavanje u saradnji sa službama za zapošljavanje;
 6. pruža pomoć u realiziranju programa profesionalne orijentacije, obuke i prekvalifikacije za nezaposlene osobe i njihovo ponovno zapošljavanje na odgovarajućim poslovima;
 7. objedinjuje i vodi zbirne evidencije u oblasti rada i zapošljavanja od interesa za Federaciju i predlaže mjere i potrebna sredstva za razvoj i funkcioniranje jedinstvenog informacionog sistema u toj oblasti;
 8. prati provođenje međunarodnih ugovora i sporazuma iz oblasti rada i zapošljavanja koji se odnose na Federaciju;
 9. predstavlja službe za zapošljavanje u odnosima s organima i službama Bosne i Hercegovine, Federacije i Republike Srpske;
 10. odobrava zapošljavanje stranih državljana i osoba bez državljanstva na prijedlog službe za zapošljavanje, u skladu sa Zakonom o zapošljavanju stranaca ("Službene novine Federacije BiH" broj 8/99);
 11. prati i poduzima mjere za stvaranje uvjeta za povratak građana Federacije sa privremenog rada u inozemstvu i njihovo radno angažiranje;
 12. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, statutom i aktima Federalnog zavoda za zapošljavanje i konvencijama i preporukama MOR-a koje se odnose na oblast rada, zapošljavanja i socijalne politike;
 13. podnosi Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine godišnji izvještaj o radu i
 14. podnosi objedinjene godišnje finansijske planove Federalnog zavoda i službi za zapošljavanje federalnom ministarstvu nadležnom za poslove rada (u daljem tekstu: federalno ministarstvo), u skladu sa Zakonom o budžetima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" broj 20/98).

Organi Federalnog zavoda za zapošljavanje su: Upravni odbor i direktor.
Upravni odbor ima sedam članova koje imenuje i razrješava Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o ministarstvima, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 12/3 i 34/03).
Predsjednik i članovi Upravnog odbora, kao i direktor Federalnog zavoda za zapošljavanje, imenuju se na period od četiri godine.
Direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje također imenuje i razrješava Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.
Organizacija i način rada Federalnog zavoda za zapošljavanje uređeni su Statutom i drugim aktima.
Sredstva za zadovoljavanje potreba iz oblasti zapošljavanja, te za rad Federalnog zavoda i službi za zapošljavanje osiguravaju se, u skladu sa zakonom, iz slijedećih izvora:

 1. doprinosa koje uplaćuju poslodavaci i zaposlenici, u skladu sa zakonom;
 2. kamata ili prihoda od uloga Federalnog zavoda i službi za zapošljavanje;
 3. prihoda od pokretne ili nepokretne imovine koju Federalni zavod i služba za zapošljavanje kupe ili steknu, u skladu sa zakonom, s tim što se od sredstava doprinosa Federalnom zavodu za zapošljavanje usmjerava 30%, a kantonalnim službama za zapošljavanje 70%.