• PDF
 • Ispis
 • Facebok
 • Facebok

Program rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2002. godinu

BOSNA I HERCEGOVINA | FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE | FEDERALNI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE - SARAJEVO

PROGRAM RADA FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2002. GODINU

Polazeći od strateških ciljeva i globalnih aktivnosti, naznačenih u dokumentu "Makroekonomska vizija razvoja Federacije", ekonomske politike Federacije BiH za 2002. godinu, te od Programa mjera i aktivnosti za podsticanje zapošljavanja u Federaciji BiH, Federalni zavod za zapošljavanje će se u 2002. godini angažovati na:

 1. definisanju jasne strategije razvoja Federacije BiH i politike zapošljavanja kao njenog sastavnog dijela;
 2. stvaranju pretpostavki za funkcionisanje Federalnog zavoda za zapošljavanje kao sastavnog dijela institucije tržišta rada BiH;
 3. obezbjeđenju trajnih i stabilnih izvora sredstava za finansiranje funkcija Federalnog zavoda za zapošljavanje;
 4. izgradnji konzistentne normativno-pravne regulative u oblasti nezaposlenosti, zapošljavanja i rada;
 5. obezbjeđenju uslova za obavljanje svih zakonom utvrđenih funkcija, za zakonitost u radu i punu transparentnost;
 6. primjeni jedinstvenih standarda u stručnom radu u obavljanju stručnih funkcija;
 7. primjeni jedinstvenog informacionog sistema.

Program rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2002. godinu u projektovanju obima i vrste zadataka, kao i ukupne aktivnosti na ostvarivanju zakonom utvrđenih funkcija, prevenstveno se zasniva na dostignutom stepenu razvoja u privredi i vanprivredi, na dostignutom obimu zaposlenosti u Federaciji BiH krajem 2001. godine, stanju u oblasti evidentirane i neevidentirane nezaposlenosti krajem 2001. godine, zaključcima Upravnog odbora Federalnog zavoda i izvještaja o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje, te zaključcima stručnih i naučnih skupova koji su organizirani u Bosni i Hercegovini i Federaciji BiH, a koji su razmatrali problematiku daljeg razvoja u svjetlu mjera ekonomske politike BiH i Federaciji BiH u oblasti zapošljavanja.

Federalni zavod za zapošljavanje će dati konkretan doprinos uspostavi novog koncepta politike razvoja i zapošljavanja, u kome će se razgraničiti socijalna funkcija od razvojne i omogućiti aktivan i bitno drugačiji odnos prema nezaposlenim i novonezaposlenim, kroz njihovo zapošljavanje ili adekvatnu materijalnu i socijalnu sigurnost. Tome bi trebalo da doprinesu i istraživački projekti, čiji bi rezultati poslužili kao osnova uspostavi drugačijeg pristupa rješavanju problema nezaposlenosti, u kome će postojati programirana i dobro osmišljena društvena aktivnost, gdje svaki subjekt politike zapošljavanja ima svoju ulogu i nosi svoj dio odgovornosti.

Pored ovakvog opredjeljenja je i činjenica da bez novog razvojnog ciklusa i ciklusa investiranja, na bazi akumulacije i stranih ulaganja, javnih radova, ali i značajnije rekapitalizacije socijalnih davanja, ne može biti ozbiljnijih pomaka u rješavanju problema nezaposlenosti. Posebno treba da dominira koncept razvoja: općina, kantona/županija i Federacije BiH, u kome će pitanje zapošljavanja, kao faktora razvoja, imati prioritet.

Iz ovakvog razvojnog pristupa treba da proistekne aktivna politika zapošljavanja, koja će omogućiti da se - stručnom pripremom, prekvalifikacijom i dokvalifikacijom nezaposlenih i novonezaposlenih lica; stvaranjem uslova za zapošljavanje; otvaranjem novih radnih mjesta te podsticanjem migracionih kretanja u međumjesnim relacijama - zadrži nivo postojeće zaposlenosti i stvore pretpostavke za zaustavljanje porasta nezaposlenosti, ostvare najvažniji ciljevi, kao pretpostavka za ublažavanje tenzija drastično ispoljene nezaposlenosti.

Federalni zavod za zapošljavanje će posebno podržavati one mjere koje će omogućiti održavanje postojećeg nivoa aktivnosti, kroz otklanjanje svih vrsta blokada i otvaranje prostora za novo povezivanje privrednih subjekata s tržištem rada BiH, kao i mjere kojima se u sferi javne potrošnje stvara veći prostor za aktivnu politiku zapošljavanja.

Interesovanje privatnog preduzetništva za otvaranje novih preduzeća i zapošljavanje novih lica, kao značajni tržišni impuls, ukazuju na to da ogromne mogućnosti i potencijale u tom smislu društvo treba iskoristiti i omogućiti kroz materijalnu podršku, posebno zapošljavanja, da se zahtjevi preduzeća i poslodavaca za stručnom pripremom i stvaranjem uslova za zapošljavanje stručno ocijene - verifikuju, odobre i praktično realiziraju. Pristup novom tržišnom konceptu podrazumijevaće i drugačiji pristup normativnim rješenjima, sa zahtjevom za izmjenama, posebno u oblasti zdravstvene zaštite, kao i u pogledu materijalne i socijalne sigurnosti nezaposlenih i novozaposlenih lica.

Za ovakav pristup rješavanju postojećih problema nužna je značajna podrška i pomoć Vlade Federacije BiH.

Ocjena mogućnosti zapošljavanja u 2002. godini

Na osnovu postojećih podataka i procjena, u 2002. godini zaposlenje će tražiti između 270.000 i 330.000 lica. Ovakve procjene se temelje na procjenama povratka izbjeglica u 2002. godini, prilivu nezaposlenih iz obrazovnog procesa i prilivu novonezaposlenih.

U dokumentu mjera ekonomske politike u FBiH, koje je Parlament Federacije donio za 2002. godinu, naznačeni su osnovni problemi u oblasti zapošljavanja i ciljevi koje treba ostvariti. Naime, nezaposlenost je trenutno jedan od najvećih problema s kojim se suočava privreda i društvo u FBiH, što se može ublažiti, prije svega, značajnim obimom investicija, ali i drugim mjerama (rast fizičkog obima proizvodnje, prometa i usluga, usmjeravanje dijela sredstava na programe zapošljavanja iz Programa privatizacije, eliminiranje ili svođenje na minimum rada na crno, uređenje tržišta rada u smislu veće fleksibilnosti kod zapošljavanja i dr.). Također, jedan od najvećih zahvata u mjerama ekonomske politike u narednoj godini jeste plan da se zaposli 30.000 radnika, što bi samo po tom osnovu, izraženo u procentima, značilo povećanje za 7,3% u odnosu na sadašnji broj zaposlenih na području FBiH. Ako se ovome dodaju i ostali faktori koji će značajno uticati na brže procese zapošljavanja, prije svega, povoljni uslovi za strana ulaganja, kvalitetniji načini privatizacije i samozapošljavanje, ovi procenti, kao i broj zaposlenih, mogli bi biti i veći. Ovakvom ambicioznom planu, kad je u pitanju zapošljavanje, puni doprinos dat će Federalni zavod za zapošljavanje i kantonalne službe za zapošljavanje, koji su u svojim programima to i predvidjeli.

NAJVAŽNIJE FUNKCIJE I AKTIVNOSTI ZAVODA

Aktivna politika zapošljavanja

Aktivna politika zapošljavanja ima značajno mjesto u rješavanju problema nezaposlenosti i povećanju obima zaposlenosti, čime se daje puni doprinos ispunjavanju ciljeva ekonomske politike Federacije BiH za 2002. godinu i Programa mjera i aktivnosti za podsticanje zapošljavanja u Federaciji BiH.

Najvažnije aktivnosti u posredovanju u zapošljavanju

U okviru posredovanja u zapošljavanju i rješavanja problema nezaposlenosti treba sačiniti operativne programe čija će realizacija omogućiti:

 1. efikasnije zapošljavanje kod poslodavaca;
 2. efikasnije zapošljavanje na privremenim i povremenim poslovima;
 3. zapošljavanje nezaposlenih u drugim zemljama;
 4. praćenje oglasa u medijima i upoznavanje nezaposlenih o njima, putem svih vidova oglašavanja, počev od usmenog informisanja u biroima i oglasnih ploča do web stranica na Internetu;
 5. nastavak aktivnosti na izgradnji i umrežavanju informacionog sistema tržišta rada i još čvršće vezivanje ovog sistema sa primarnim funkcijama ove službe - posredovanjem u zapošljavanju, što podrazumjeva otvorenost web stranica ne samo poslodavcima i nezaposlenima već i zaposlenim radnicima koji žele da promijene radno mjesto, odnosno omogućiti veću pokretljivost na tržištu rada.

Nekim od oblika aktivne politike zapošljavanja obuhvataju se posebne ciljne grupe kao prioritetne kategorije u zapošljavanju (demobilisani borci, ratni vojni invalidi, radnici koji duže čekaju na posao).

Finansijska podrška poslodavcima i za samozapošljavanje

U 2001. godini, na osnovama Pravilnika o mjerama za podsticaj zapošljavanja i Metodologije i kriterija za vrednovanje i selekciju projekata - programa koji će se sufinansirati iz sredstava za podsticanje zapošljavanja, data je podrška određenom broju programa koji su imali za cilj zapošljavanje nezaposlenih lica, a prednost je data proizvodnim firmama, razvoju samostalne proizvodne djelatnosti, poljoprivredi i proizvodnji na selu. Dio neplasiranih sredstava za ovu namjenu iz 2001. godine bit će realiziran u 2002. godini, uz dodatnu podršku mjerama Vlade FBiH koje su planirane u ovoj godini. Međutim, u skladu sa strukturnim promjenama u privredi i u uslovima bržeg napretka nauke i tehnologije, nivo i kvalitet znanja i njegova primjenjivost u procesu proizvodnje postaju osnovni faktor. To znači da stručnoj pripremi, kao funkciji aktivne politike zapošljavanja, moramo dati još veći značaj nego do sada i tretirati je kao neophodan dio razvojnog procesa u kojem su kadrovi osnovni i nezamjenjiv faktor razvoja. Za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja neophodno je da Federalni zavod za zapošljavanje, skupa sa kantonalnim službama za zapošljavanje, raspolaže stabilnim izvorima prihoda za realizaciju zacrtanih ciljeva.

Federalni zavod za zapošljavanje će pokrenuti incijativu i obezbijediti učešće u izradi:

 1. programa zapošljavanja na nivou Federacije i
 2. osnova socijalnog programa FBiH.

Radi pružanja podrške poslodavcima za otvaranje novih radnih mjesta, stručnu obuku i prekvalifikaciju, donošenje i realizaciju posebnih programa zapošljavanja, razradit će se plan djelovanja Federalnog zavoda na realizaciji svih ciljeva, oblika i načina promocije i ostvarivanja aktivne politike, a naročito kroz:

 1. finansijsku podršku za otvaranje novih radnih mjesta, proširenje proizvodnje, zadržavanje postojećeg nivoa zaposlenosti;
 2. stručnu doobuku, prekvalifikaciju, posebno za neke kategorije, kao što su demobilisani vojnici, članovi porodica poginulih boraca i ratni vojni invalidi;
 3. mjere na stvaranju uvjeta za veće zapošljavanje mladih stručnih lica, žena i onih koji duže čekaju na zaposlenje;
 4. pomoć kantonima, općinama i firmama u izradi posebnih programa zapošljavanja, samozapošljavanja, pružanja pomoći, odnosno savjetovanja sa nezaposlenim osobama i sa    poslodavcima;
 5. stimuliranje profesionalne i teritorijalne pokretljivosti;
 6. usklađivanje obrazovnog procesa sa potrebama privrede i društva.

Shodno članu 46. Odluke o Zakonu o posredovanju u zapošljavanju nezaposlenih osoba, inicirati da kantonalne službe pripreme i objave oglase o uvjetima pod kojima će pružati finansijsku podršku privrednim subjektima koji imaju za cilj zapošljavanje nezaposlenih osoba. Analizirati rad Centra za obuku radnika u Bihaću, te poboljšati saradnju sa Centrom za stručnu obuku u Goraždu, kroz programe prekvalifikacije za različita zanimanja, u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje BiH i kantonalnim službama.

U planiranom periodu Federalni zavod za zapošljavanje će pripremiti informacije koje se odnose na aktualnu problematiku iz oblasti zapošljavanja, i to:

 1. o kretanjima u oblasti rada i zapošljavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 2. o mogućnostima zapošljavanja, prekvalifikacije i dopunske obuke;
 3. o socijalnoj sigurnosti nezaposlenih;
 4. o sprovođenju konvencija ILO-a (Međunarodne organizacije rada) u Federaciji BiH, a koje je ratifikovala BiH;
 5. o funkcioniranju tržišta rada u FBiH, s posebnim osvrtom na efekte sprovođenja;
 6. o dodatnim mogućnostima zapošljavanja mladih i žena u FBiH i
 7. o transformaciji službi zapošljavanja u FBiH u duhu odluka visokog predstavnika, odnosno zakona.

Rješavanje problema radnika na čekanju (31.225) jedan je od prioritetnih i najtežih zadataka u ovom trenutku. Obaveze prema velikom broju radnika na čekanju stvorit će znatno veće obaveze u pogledu materijalnih izdataka, što može imati za posljedicu smanjenje mogućnosti prema nezaposlenim licima sa evidencije.

Informacioni sistem

Informacioni sistem, njegovo osposobljavanje i stavljanje u funkciju također je velika obaveza Federalnog zavoda. Nabavkom kompletne opreme i uvezivanjem u jedinstven sistem na području cijele FBiH, sa dodatnom obukom zaposlenih, stvorit će se pretpostavke za novi kvalitet svih poslova i funkcija koje proizlaze iz Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba. Na taj način omogućit će se raspolaganje kvalitetnim i ažurnim podacima, informacijama i procjenama. Pojednostavit će se način rada, a tehnologija posla bit će osavremenjena i prilagođena zahtjevima efikasnije posredničke funkcije službi za zapošljavanje.

Značajnu ulogu u tome imat će službeni glasnik Federalnog zavoda za zapošljavanje - Bilten, u kojem će se objavljivati, pored propisa, odluka i drugih dokumenata, i mjesečni statistički pregled sa najvažnijim obilježjima tržišta rada u Federaciji.

Informisanje

U narednom periodu trebalo bi da bude još više naglašena informativna funkcija prema nezaposlenim, organizacijama i poslodavcima, institucijama sistema, kao i komunikacija unutar FBiH među kantonalnim službama, pa i dalje kada je u pitanju tržište rada. Osavremenjavanje informativne funkcije omogućit će brzo i efikasno informisanje nezaposlenih o slobodnim radnim mjestima, mogućnostima zapošljavanja i radnog angažovanja. Da bi se postigao takav sistem informisanja potrebno je obezbijediti i objediniti sve vrste ponuda i tražnje za radom, vrstom radnog mjesta, profilom kadra i prezentovati na web stranici.

Informativna funkcija mora prožimati sve segmente rada Federalnog zavoda. O rezultatima rada, problemima i aktuelnostima informisat će se javnost putem radija, televizije, štampe, u formi saopštenja, izvještaja i tematskih priloga.

Socijalna i materijalna sigurnost nezaposlenih

Aktivnost Federalnog zavoda za zapošljavanje u 2002. godini bit će usmjerena na realizaciju postavljenih ciljeva i zadataka iz oblasti socijalne i materijalne sigurnosti nezaposlenih, koji proizlaze iz Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, kao i drugih akata kojima je ova oblast regulisana.

Prema procjenama, kao i tendencijama i problemima koji se prenose iz protekle godine, 2002. godina će biti izuzetno složena, s obzirom na tešku ekonomsku i privrednu situaciju, pad životnog standarda i povećano prijavljivanje nezaposlenih osoba na evidenciju kantonalnih službi.

Sve to, kao i niz drugih razloga, govori da su obaveze Federalnog zavoda, u smislu odgovornosti, znatno veće, a uvjeti u kojima će realizirati svoju funkciju nepovoljniji i neizvjesniji.

Nesklad između prava i materijalnih pretpostavki za njihovu realizaciju, s obzirom na permanentan nedostatak finansijskih sredstava, predstavljat će osnovni limitirajući faktor u radu i kvalitetnom izvršavanju zadataka. Zbog toga će osnovne obaveze u 2002. godini biti u iznalaženju odgovarajućih rješenja, da se disproporcija između obima i visine prava, te izvora i nivoa sredstava kojima se prava u ovoj oblasti utvrđuju, dovedu u okvir koji će obezbijediti zadavoljavajući kvalitet izvršenja ove funkcije, odnosno bolju zaštitu ove kategorije građana.

U odnosu na aktivnu politiku zapošljavanja, u čemu će ekonomski razvijeniji kantoni moći ulagati više i biti samostalniji, funkcija socijalne i materijalne sigurnosti nezaposlenih lica, kao jedne od bitnih funkcija, morala bi biti jedinstvena u svim segmentima na cijelom prostoru Federacije BiH. S tim u vezi, pravilnici koji tretiraju ovu problematiku treba da budu potpuno usaglašeni, tako da nezaposleno lice bez obzira na ekonomsku moć kantona ima ista prava po ovom osnovu. Zbog toga će biti potrebno sačiniti i vrlo precizno formulisati instrukciju o primjeni propisa koji se odnose na ovu oblast, a sve u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba. Međutim, bit će potrebno kod Vlade Federacije BiH i kantonalnih vlada inicirati dogovor sa predstavnicima Federalnog i kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja u vezi sa plaćanjem zdravstvene zaštite za nezaposlene osobe, član 12. i član 86. stav 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju. Naime, zakoni kod oba zavoda morali bi biti usaglašeni na takav način da se tačno zna koji je to iznos i na koji način treba sredstva uplaćivati svakog mjeseca, a ne da se problem rješava od slučaja do slučaja, kao do sada, zbog neusaglašenih obaveza i potraživanja. Tačno se mora odrediti koja kategorija nezaposlenih osoba ima pravo koristiti primarnu zdravstvenu zaštitu i kolika je cijena po jednom osiguraniku. U tom pravcu potrebno je inicirati izmjene zakona koji regulišu ovu problematiku.

Također, potrebno je u Federaciji i kantonima inicirati donošenje konkretnih socijalnih programa kojima će se obezbijediti minimum socijalne sigurnosti za najsiromašnija domaćinstva, odnosno lica koja su u stanju socijalne potrebe. To bi dovelo do smanjenja pritiska na službe zapošljavanja radi ostvarivanja subvencija, a samim tim dobila bi se realnija slika o broju lica koja traže zaposlenje.

Pretpostavka za uspješno rješavanje naznačenih problema bit će u jasnom definisanju i obezbjeđenju stabilnih izvora sredstava i potrebnog nivoa sredstava za realizaciju funkcija u oblasti zapošljavanja.

Na osnovu svih obaveza po osnovu socijalne i materijalne sigurnosti, odgovarajuća služba će u skladu sa prilivom sredstava iz doprinosa redovno sačinjavati dinamičke planove izmirenja obaveza, a na osnovu realizacije redovno će informisati direktora, Upravni odbor i Vladu Federacije BiH o obimu realizacije, problemima i eventualnom nedostatku sredstava.

Finansiranje

Na osnovu Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba i Zakona o doprinosima, osnovni izvor finansiranja Federalnog zavoda za zapošljavanje, kao i kantonalnih službi za zapošljavanje, jeste doprinos za osiguranje od nezaposlenosti ( 2% na plaću radnika i 0,5% na teret poslodavca), koji se realizuje u odnosu 70% za kantone, a 30% za Zavod. Ovaj prihod prvenstveno je namijenjen za izvršavanje osnovnih funkcija Zavoda, a koje se odnose na posredovanje u zapošljavanju i socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba.

Finansijski plan za 2002. godinu sastavni je dio ovog programa rada.

Primjena jedinstvenih metoda, postupaka i stvaranje
ambijenta za efikasnije djelovanje službi Federalnog zavoda

Krupne promjene u društvenom i ekonomskom sistemu, kao izraz opredjeljenja za tržišnu privredu, višestruko su se odrazile na stanje u oblasti zapošljavanja i nezaposlenosti i bitno mijenjaju ulogu i funkciju Zavoda i službi za zapošljavanje. Kao izraz takvih zahtjeva i novog odnosa društva prema problemu nezaposlenosti jeste nastojanje da se u tom pravcu svi segmenti društva maksimalno angažuju na prevazilaženju takvog stanja.

Nova uloga i funkcija Federalnog zavoda za zapošljavanje, kao i kantonalnih službi za zapošljavanje, u realizaciji aktivne politike zapošljavanja i socijalne sigurnosti nezaposlenih, kao dvaju globalnih područja aktivnosti u ovoj oblasti, pretpostavlja odgovarajuće organizacione promjene, uvođenje novih metoda rada i nove profile kadrova. To podrazumijeva i složene zahtjeve u odnosu na aktivnost svih organizacionih dijelova Federalnog zavoda.

U izvršavanju funkcija utvrđenih Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, u stručnim službama, na svim nivoima, primjenjivat će se jedinstveni i jednoobrazni standardi, metodi i postupci.

Radi neposrednog praćenja izvršavanja svih funkcija koje Federalni zavod za zapošljavanje i kantonalne službe obavljaju, primjenjivat će se jedinstveni metodi i postupci u stručnom radu u 2002. godini. Federalni zavod će organizirati stručnu unutrašnju kontrolu neposredne primjene zakonskih propisa, stručnih metodologija, uputstava i instrukcija o radu. Poseban značaj dat će se primjeni i izvršavanju zakonskih propisa u oblasti socijalnih i materijalnih prava, zatim primjeni propisa iz oblasti finansiranja (priliv sredstava po osnovu doprinosa za zapošljavanje i praćenje i primjena propisa u realizaciji Finansijskog plana za 2002. godinu). Pored toga, značajna pažnja bit će posvećena izvršavanju obaveza poslodavaca na prijemu radnika i njihovom zapošljavanju po osnovu odobrenih sredstava radi stvaranja uslova za zapošljavanje. Za realizaciju te cjelokupne aktivnosti obezbijedit će se sve neophodne pretpostavke, što će uticati da se funkcije koje se neposredno izvršavaju obave primjereno potrebama i zahtjevima tržišnog načina privređivanja i rada.

SISTEMATIZACIJA I PREGLED NAJVAŽNIJIH MJERA I AKTIVNOSTI U 2002. GODINI

Da bi se stvorili uslovi za brže rješavanje problema nezaposlenosti, neophodno je da se svi nosioci sistema i razvoja identifikuju s težinom problema. Orijentacija na tržišno privređivanje pretpostavlja uvođenje tržišta rada i njegovih institucija. Zapošljavanje mora na tim osnovama biti dio razvojne, a ne socijalne politike. Polazeći od tih naznaka, neophodno je:

1. u okviru aktivnosti na stvaranju uslova na većem zapošljavanju:

1.1. u razvojnoj politici prioritete davati programima koji zapošljavaju veći broj lica;
1.2. mjerama ekonomske politike podsticati zapošljavanje mladih stručnih kadrova i talenata;
1.3. nastaviti aktivnosti usmjeravanja ostvarenih sredstava iz privatizacije na programe zapošljavanja;
1.4. preispitati mogućnosti stvaranja posebnog fonda za obezbjeđenje socijalne sigurnosti nezaposlenih, na bazi donacija, izdvajanja iz budžeta i kredita;
1.5. radi smanjenja rada na crno i podsticaja za veće zapošljavanje, nastaviti praksu davanja olakšica poslodavcima, u smislu oslobađanja od uplate poreza i doprinosa, kako bi          prijavili sve zaposlene, i ojačati inspekcijski nadzor;
1.6. kadrovski i stručno jačati službu zapošljavanja kako bi ona u cjelini, a posebno na radnim mjestima savjetodavaca - posrednika rada, bila efikasnija, obrada podataka o         masovnoj nezaposlenosti brža i kvalitetnija, a odnos prema nezaposlenom licu i poslodavcima adekvatniji težini situacije;
1.7. raspoloživa finansijska sredstva u skladu sa zakonom usmjeriti odmah poslodavcima za programe zadržavanja postojećeg nivoa zaposlenosti i novog zapošljavanja.

2. u okviru zakonodavno-pravne aktivnosti:

2.1. inicirati donošenje zakona o zapošljavanju na nivou države;
2.2. pokrenuti inicijativu za izmjene Zakona o zapošljavanju stranaca;
2.3. donijeti zakon ili odluku o obaveznom prijavljivanju firmi pod stečajem, kao i obaveznom prijavljivanju slobodnih radnih mjesta Zavodu;
2.4. na nivou Federacije BiH inicirati izradu informacije o implementaciji konvencija ILO-a (Međunarodne organizacije rada) u radnom zakonodavstvu BiH i Federacije BiH;
2.5. predložiti da se ubrza proces ratifikacije preuzetih međunarodnih ugovora i sporazuma koje je Bosna i Hercegovina preuzela od bivše Jugoslavije;
2.6. s obzirom na neusaglašenost Zakona o zdravstvenom osiguranju, Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, Zakona o raseljenim          licima, Zakona o doprinosima i drugih zakona, usaglasiti ih da bi se problem zdravstvene zaštite nezaposlenih riješio u interesu svih korisnika.

3. u okviru programske aktivnosti:

3.1. na nivou Federacije BiH donijeti program zapošljavanja s precizno utvrđenim ciljevima, nosiocima i rokovima realizacije, kao i izvorima finansiranja;
3.2. na nivou kantona/županija donijeti operativne programe mjera i aktivnosti u provođenju programa zapošljavanja;
3.3. na nivou Federacije donijeti socijalni program;
3.4. na nivou kantona/županija donijeti mjere za provođenje socijalnog programa;
3.5. na nivou općina donijeti programe socijalne zaštite i njihove realizacije, sa nosiocima i rokovima.

*
* *

Na temelju ovog programa, menadžment Federalnog zavoda i stručne službe Zavoda, kantonalne službe i biroi sačinit će operativni plan rada sa naznakom rokova i izvršilaca pojedinih poslova i zadataka.

Sarajevo, 11.2.2002. godine