• PDF
 • Ispis
 • Facebok
 • Facebok

Ko se smatra nezaposlenom osobom?

Ko se smatra nezaposlenom osobom?

Prema Zakonu o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba («Službene novine F BiH», br. 41/01 i 22/05), nezaposlenom osobom smatra se osoba sposobna za rad koja nije u radnom odnosu, a koja:

 1. nema registrirano privredno društvo ili drugo pravno lice, odnosno ne ostvaruje dividendu po osnovu udjela u privrednom društvu ili drugom pravnom licu;
 2. nema registriran obrt;
 3. se ne bavi poljoprivrednom djelatnošću;
 4. nije uživalac penzije prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
 5. nije redovan učenik ili student;
 6. ostvaruje prihod po bilo kom osnovu;
 7. aktivno traži posao.

Osobe iz tačaka a) i f) smatrat će se nezaposlenim ukoliko njihov prihod ne prelazi mjesečno 25% prosječne plaće u toku prethodne godine prema podacima Federalnog zavoda za statistiku.
Odredba iz tačke c) primjenjivat će se od dana stupanja na snagu propisa koji reguliraju poljoprivrednu djelatnost.

Nezaposlena osoba aktivno traži posao ako:

 1. se redovno javlja službi za zapošljavanje;
 2. podnosi molbe poslodavcima ili daje oglas i javlja se na oglase i konkurse;
 3. pridržava se programa profesionalne orijentacije, obuke i prekvalifikacije.

Pridržavanje programa profesionalne orijentacije, obuke i prekvalifikacije podrazumijeva:

• učešće nezaposlene osobe u grupnom informiranju,
• individualna savjetovanja u cilju utvrđivanja stručnih, radnih i osobnih sposobnosti i sklonosti nezaposlene osobe,
• učešće u organizovanim aktivnostima prekvalifikacije, dokvalifikacije i stručnog osposobljavanja.

Grupno informiranje sadrži:

a) upoznavanje s aktivnostima koje je obavezna provoditi nezaposlena osoba u saradnji sa Službom;
b) informiranje o pravima i obavezama propisanim Zakonom, ovim Pravilnikom i drugim propisima kojima se reguliše ostvarivanje prava nezaposlenih osoba
c) informiranje o kretanjima na tržištu rada u Bosni i Hercegovini i na regionalnom planu i
d) upoznavanje s postupcima i tehnikama aktivnog traženja posla.

O vremenu grupnog informiranja, nezaposlene osobe se obavještavaju usmeno prilikom prvog prijavljivanja i redovnog javljanja Službi i pisanim pozivom.

Individualno savjetovanje

Individualnim savjetovanjem Služba za svaku nezaposlenu osobu evidentira:

a) radno iskustvo;
b) vještine i osobne karakteristike;
c) socijalne prilike;
d) profesionalne ciljeve i mogućnost njihove realizacije;
e) spremnost za rad na ili izvan teritorije Bosne i Hercegovine.

Individualno savjetovanje nezaposlene osobe provodi stručna osoba Službe.

Za sve aktivnosti nezaposlena osoba treba biti raspoloživa Službi na adresi u mjestu svoga prebivališta, odnosno boravišta. Način međusobnog kontaktiranja i vrijeme raspoloživosti, određuje Služba i o tome obavještava nezaposlenu osobu.

Nezaposlena osoba koja prima novčanu naknadu obavezna je biti na raspolaganju Službi najmanje jedan sat dnevno svakog radnog dana, u vremenu koje odredi Služba. Nezaposlena osoba dužna je o svakoj promjeni koja utječe na raspoloživost odmah obavijestiti Službu, a najkasnije u roku od tri dana od dana nastanka promjene.

Nezaposlenoj osobi koja nije dostupna na način i u vrijeme kako je dogovoreno, uputit će se pisani poziv da se javi, a o svim poduzetim radnjama provjere raspoloživosti Služba će sačiniti zabilješku.
Smatrat će se da nezaposlena osoba nije raspoloživa za rad ako, dva puta uzastopno, nije bila dostupna Službi na način i u vrijeme utvrđeno članom 8. Pravilnika i ako se ne odazove ni na naknadni pisani poziv Službe.

Služba za zapošljavanje prestaje voditi osobu kao nezaposlenu u osnovnoj evidenciji ako ta osoba:

 1. zasnuje radni odnos;
 2. odbije odgovarajući posao;
 3. bude zatečena na radu bez ugovora o radu ili pisane izjave poslodavca, odnosno rješenja o zasnivanju radnog odnosa ili o postavljenju;
 4. registrira privredno društvo ili drugo pravno lice, odnosno ostvari dividendu po osnovu udjela u privrednom društvu ili drugom pravnom licu;
 5. registrira obrt;
 6. počne se baviti poljoprivrednom djelatnošću;
 7. ispuni uvjete za penziju prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
 8. stupi na odsluženje vojnog roka;
 9. stupi na izdržavanje kazne zatvora, mjere sigurnosti, zaštitne ili vaspitne mjere u trajanju dužem od šest mjeseci;
 10. navrši 65 godina života;
 11. odbije uključiti se u obrazovanje na istom stepenu stručne spreme koje je organizovala i snosi troškove služba za zapošljavanje u cilju povećanja njene mogućnosti zapošljavanja ili ako bez opravdanog razloga prekine, odnosno ne završi obrazovanje;
 12. ne javi se službi za zapošljavanje u dva uzastopna roka a ne obavijesti službu za zapošljavanje o opravdanim razlozima nejavljanja;
 13. ne ispunjava uslove o aktivnom traženju posla;
 14. odjavi se sa evidencije;
 15. primi novčanu naknadu u skladu sa članom 30.a Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba;
 16. postane redovan učenik ili student.